Озеленител

професия озеленител

Обучение за придобиване на професия Озеленител, код 622020

 • специалност „Парково строителство и озеленяване“ код 6220202. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 221 учебни часа; Практика – 439 учебни часа).
 • специалност „Цветарство“, код 6220201. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 212 учебни часа; Практика – 448 учебни часа).
Срок на обучение 3 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 660 учебни часа теория и практика
Форма на обучение Дневна или вечерна
В група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 8 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Свидетелство за професионална квалификация по професия „Озеленител
Цена за групово обучение 890 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


Обучението по професия Озеленител има за цел усвояване на теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества, необходими за реализация в професионалното направление “Градинарство (паркове и градини)”. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация:

 • Разпознаване и класифициране земеделските култури по ботаническите им особености;
 • Технологиите за отглеждане на земеделските култури;
 • Различни селскостопански машини;
 • Извършване основна и повърхностна обработка на почвата;
 • Торовете за различните видове земеделски култури;
 • Изисквания за транспортиране на готова земеделска продукция.

 • Разпознава основните типове почви и определя плодородието им;
 • Напоява земеделските култури;
 • Съставя правилни сеитбообращения при отглеждане на земеделски култури;
 • Отглежда земеделски култури в култивационни съоръжения;
 • Произвежда, апробира и окачествява посевен и посадъчен материал;
 • Извършва първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията;
 • Извършва растителнозащитни мероприятия, като определя препаратите и сроковете;
 • Контролира спазването на разходните норми;
 • Разпределя дейностите по изпълнението на технологиите за отглеждане на отделните видове култури;
 • Определя икономическата ефективност от отглеждането на земеделските култури;
 • Организира внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство;
 • Окачествява и аранжира готовата продукция за предлагане на пазара;
 • Изготвя и представя отчети за реализацията на продукцията;
 • Разпределя дейностите по изпълнение на договорните отношения;
 • Прави предложения за повишаване квалификацията на изпълнителския персонал, с който работи.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“, могат да заемат длъжностите 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021, Фиданкопроизводител, 6113-1022, Цветопроизводител, 5220-2005 Продавач-консултант в цветарски магазин и др., както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

ЗАПИТВАНЕ ЗА КУРС