Ресторантьор

професия ресторантьор

Обучение за придобиване на професия „Ресторантьор“ код 811060

 • специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ код 8110602. Общ брой часове: 960 учебни часа (Теория – 430 учебни часа; Практика – 530 учебни часа).
 • специалност „Кетъринг” код 8110603. Общ брой часове: 960 учебни часа (Теория – 440 учебни часа; Практика – 520 учебни часа).
Срок на обучение до 9 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 960 учебни часа теория и практика
Форма на обучение Дневна или вечерна
В група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 8 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Свидетелство за професионална квалификация по професия „Ресторантьор“ по избраната от Вас специалност
Цена за групово обучение 1075 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


След завършване на обучението по професията „Ресторантьор“ обучаваният трябва да: познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне; създава условия и организира изпълнението на правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството; организира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за приготвяне на кулинарни изделия; организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта; създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване; участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите; планира асортимента от ястия и напитки; създава и въвежда нови рецепти; разпределя работата между членовете на персонала; познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект; познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти.

 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес – съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Разбира ролята на ресторантьора в обслужването и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Познава стопанското устройство на страната, да разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма;
 • Познава структурата и йерархията в заведението за хранене и развлечения;
 • Познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне;
 • Познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект;
 • Познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти.

 • Организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ);
 • Комуникира както с гостите, така и с колегите от заведението за хранене и развлечения;
 • Работи в екип с представители на останалите отдели в заведението за хранене и развлечения;
 • Умее да води разговор на чужд език с гостите на заведението за хранене и развлечения;
 • Използва компютър при планиране, организиране и отчитане на работата в заведението за хранене и развлечения;
 • Демонстрира предприемачески умения;
 • Прилага процедурите за осигуряване безопасност на гостите в заведението за хранене и развлечения;
 • Осъществява връзка със звената в заведението за хранене и развлечения;
 • Спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в заведението за хранене и развлечения.
 • Познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне;
 • Създава условия и организира изпълнението на правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 • Организира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за приготвяне на кулинарни изделия;
 • Организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;
 • Създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване;
 • Участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
 • Планира асортимента от ястия и напитки;
 • Създава и въвежда нови рецепти;
 • Разпределя работата между членовете на персонала;
 • Познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект;
 • Познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“, могат да заемат длъжностите 1315-3001 Гостилничар; 1315-3002 Съдържател, ресторант; 1315-3003 Управител, заведение за обществено хранене; 1315-3009 Управител, ресторант; 1315-3010 Управител, ресторант на самообслужване; 1315-3011 Управител, сладкарница/кафене; 1315-3012 Управител, снекбар; 5122-2001 Главен готвач; 5123-2004 Салонен управител; 5123-2006 Отговорник, търговска зала, както и други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.

Обучението завършва с Държавен изпит и след успешното му полагане се издава Свидетелство за Професионална Квалификация.

ЗАПИТВАНЕ