Сервитьор-барман

професия сервитьор-барман

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия Сервитьор-барман, код 811080

 • специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“, код 8110801. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 280 учебни часа; Практика – 380 учебни часа).
Срок на обучение 3 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 660 учебни часа теория и практика
Форма на обучение Дневна или вечерна
В група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 8 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Свидетелство за професионална квалификация по професия „Обслужване на заведения в обществено хранене
Цена за групово обучение 890 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


Основна цел на обучението по професия Сервитьор-барман е подготовка на обучаваните за реализация в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация.

 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Техники за предлагане на продукта и реализиране на допълнителни услуги;
 • Технологията на Ползване на поддържане; своевременно отстраняване на повреди в ресторанта и бара;
 • Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
 • Конюнктурата на туристическия пазар туристическата политика на ресторанта и бара;
 • Свойствата, района на произход, суровините, времетраенето на приготвянето на ястията и на напитките и актуалните им цени;
 • Технико-експлоатационната характеристика на дейността – използване на подходящите за сервиране температура, грамаж, и визуално оформяне на ястията и на напитките;
 • Терминологията туристическото обслужване и общуването с госта;
 • Хигиенните изисквания в търговските зали, барове, общите помещения и офиси;
 • Специфичните стандарти за работа във фирмата и длъжностните характеристики на служителите;
 • Основните правила за сервиране на ястия и на напитки;
 • Стандарта за обслужване на клиента при различни начини на хранене – а-ла-карт, шведски бюфет, блок маса, ол инклузив и различните форми на банкетинг;

 • Вежливо поведение и акуратно обслужване на клиента;
 • Консултиране на гостите при избора на ястия и на напитки;
 • Преодоляване на културните, социалните и религиозните различия при обслужване на клиента;
 • Представяне, рекламиране и презентиране на продукта; Извършване на продажби и реализиране на печалба;
 • Уреждане сметката на госта при различни видове плащания – в брой, с чек, с кредитна карта, по банков път;
 • Справяне с оплаквания, жалби и рекламации на госта;
 • Прилагане изискванията и нормите за ръководство;
 • Изпълнение системите по организация на труда;
 • Текуща отчетна и статистическа дейност;
 • Спазване кодекса на труда;
 • Последици от нарушения и следващите ги наказания съгласно действащото законодателство;
 • Анализиране тенденциите на туристопотока в ресторанта и бара;
 • Ползване на професионално-речевия етикет и държавен протокол при презентиране, рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и мероприятия;
 • Работа с компютърни системи, касов апарат и тъч скрийн;
 • Спазване на държавните изисквания и фирмените и изисквания за персонала;
 • Техники за спечелване на госта и превръщането му в постоянен клиент;
 • Включване в анимационни ивенти с цел развлечения, шоу и забавления на гости.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професия Сервитьор-барман могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 5123-2001 Барман, 5123-2002 Главен сервитьор, 5123-2003 Обслужващ бюфет/лавка, 5123-2004 Салонен управител, 5123-2005 Сервитьор и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите. Предлагат се работни места в хотели, заведения за хранене и развлечения, семейни пансиони, къмпинги, клубни хотели, младежки бази за настаняване и други. Съществуват реални възможности за реализация на средните изпълнителски кадри както в България, така и в страните от ЕС.

ЗАПИТВАНЕ ЗА КУРС