Готвач

курс по готварство

Обучение за придобиване на квалификация по професия “Готвач”, код 811070

 • специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теоретично обучение – 280 учебни часа;  Практическо обучение – 380 учебни часа)
Срок на обучение 3 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 660 учебни часа теория и практика
Форма на обучение Дневна или вечерна
В група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 8 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Свидетелство за професионална квалификация по професия „Готвач“
Цена за групово обучение 1200 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване

Занятията ще се провеждат в собствена учебна база в гр. София, бул. Ломско шосе 129

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


Основна цел на обучението по професия Готвач е придобиване на знания и умения за производство на кулинарна продукция и напитки. След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да произвежда кухненска продукция, като: спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; спазва санитарно-хигиенните норми; следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки; съхранява правилно продуктите; приготвя ястия при точно спазване на рецепти; участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция; участва в разработване на нови менюта; използва ефективно материално-техническата база. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация.

 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Техники за предлагане на продукта и реализиране на допълнителни услуги;
 • Да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Разбира ролята на ресторантьора в обслужването и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Познава стопанското устройство на страната, да разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма;
 • Познава структурата и йерархията в заведението за хранене и развлечения;
 • Познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне;
 • Познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект;
 • Познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти.

 • Комуникира както с гостите, така и с колегите от заведението за хранене и развлечения;
 • Работи в екип с представители на останалите отдели в заведението за хранене и развлечения;
 • Умее да води разговор на чужд език с гостите на заведението за хранене и развлечения;
 • Използва компютър при планиране, организиране и отчитане на работата в заведението за хранене и развлечения;
 • Демонстрира предприемачески умения;
 • Прилага процедурите за осигуряване безопасност на гостите в заведението за хранене и развлечения;
 • Осъществява връзка със звената в заведението за хранене и развлечения;
 • Спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в заведението за хранене и развлечения.
 • Познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне;
 • Създава условия и организира изпълнението на правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 • Създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване;
 • Участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
 • Планира асортимента от ястия и напитки;
 • Създава и въвежда нови рецепти;
 • Познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти – спазва санитарно-хигиенните норми;
 • Следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки;
 • Съхранява правилно продуктите;
 • Приготвя ястия при точно спазване на рецепти;
 • Участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция;
 • Участва в разработване на нови менюта;
 • Използва ефективно материално-техническата база.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Готвач“ могат да заемат длъжности, които съответстват на професията 5123 „Готвачи“ от Националната класификация на професиите.

ЗАПИТВАНЕ