Компютърни курсове

компютърни науки

Обучение за придобиване на професия „Оператор на компютър“ код 482030

 • по специалност „Текстообработване“, код 4820301. Общ брой часове: 300 учебни часа (Теория – 120 учебни часа; Практика – 180 учебни часа).

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на текстообработването. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация.

 • Здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютър;
 • Използване на компютърната техника, съобразно нейните технически и функционални характеристики;
 • Ползване на лични предпазни средства;
 • Възможностите за ползване на персонален компютър за нуждите на обработка на текстове и документи;
 • Възможностите, приложението и функциите на типичните програмни продукти за въвеждане и обработка на текст;
 • Основните правила при въвеждането и обработването на текст;
 • Изискванията за оформяне на материалите, съобразно кореспондентските и административните правила;
 • Възможностите за пращане на документи по електронен път;
 • Нормативни правила за съхраняване документите на магнитни, хартиени и оптически носители;
 • Санитарно-хигиенните условия за съхраняване на документите;
 • Административните правила за заявка, получаване и отчитане на канцеларски материали и пособия;
 • Норми за правилно и безопасно поддържане и обслужване на компютъра, съобразно неговия вид и техническа специфика;
 • Правила за целесъобразно ползване на средствата за комуникации;
 • Правила за съставяне на отчет за извършената дейност, съобразно нейната специфика

 • Организиране и поддържане на работното място при работа с компютър;
 • Правилно използване на компютърната техника в зависимост от нейната техническа спецификация и предназначение;
 • Ориентиране в наличната операционна система и програмно осигуряване на персоналния компютър;
 • Идентифициране, стартиране и ориентиране в приложните програмни продукти в различни операционни системи;
 • Въвеждане, редактиране и форматиране на текстове в стандартни офис-приложения за обработка на текст при спазване на технологичната последователност за извършваните операции;
 • Въвеждане на текст по десетопръстната система;
 • Обработка на текст на български език при спазване на правописните правила на езика;
 • Обособяване на въвежданата информация в съответстващи по вид файлове;
 • Разпечатване на документи на локален или мрежов принтер;
 • Изпращане и получаване на документи по web-базирана или локално базирана електронна поща;
 • Класифициране на документите;
 • Съхраняване на документи според установените правила;
 • Откриване на проблеми, произтичащи от нетипична или некоректна работа на компютъра, установяване на връзка със системния администратор за тяхното отстраняване;
 • Ефективна делова комуникация с останалите членове на екипа;
 • Съставяне на отчетни документи за извършената работа

КВАЛИФИКАЦИЯ

Придобилите първа степен на квалификация по професията „Оператор на компютър“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следната единична група 3511-3002 „Компютърен оператор“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

ЗАПИТВАНЕ