Хлебар-сладкар

професия хлебар-сладкар

Обучение по професия „Хлебар-сладкар“, код 541030

 • специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, код 5410301. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 318 учебни часа; Практика – 342 учебни часа).
 • специалност „Декорация на сладкарски изделия“, код 5410303. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 318 учебни часа; Практика – 342 учебни часа).
 • специалност „Производство на сладкарски изделия“, код 5410302. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 318 учебни часа; Практика – 342 учебни часа).
Срок на обучение 3 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 660 учебни часа теория и практика
Форма на обучение Дневна или вечерна
В група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 8 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Свидетелство за професионална квалификация по професия „Хлебар-сладкар“
Цена за групово обучение 1200 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване

Занятията ще се провеждат в собствена учебна база в гр. София, бул. Ломско шосе 129

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


След завършване на обучението по професия Хлебар-сладкар обучаваният трябва да: познава задължителната технологична документация за всяко изделие; характеризира основните етапи от производството на изделието и технологичната им последователност, описва същността на технологичните процеси и операции, посочва техните параметри и показатели, разчита технологичните им схеми; класифицира основните суровини и материали, характеризира техните свойства, анализира и оценява качеството им и посочва възможностите за употребата им; транспортира, съхранява, подбира, дозира и подготвя суровини, материали и полуфабрикати, спазвайки технологичните инструкции и правила; изработва различни видове изделия, спазвайки технологичната документация за всяко от тях; декорира и оформя изделия, придавайки им добър естетически вид; етикетира, опакова, съхранява и експедира готовата продукция съобразно установения ред и правила; оценява качеството на полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с нормативните изисквания; обслужва машини и съоръжения за подготовка и дозиране на суровини, замесване, делене, окръгляване, формиране, ферментация, термична обработка и опаковане, като спазва правилата и инструкциите за безопасна работа с тях; борави безопасно с ръчни инструменти и пособия. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация:

 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и сключения от него трудов договор;
 • Притежава общи икономически знания за икономическите отношения и стопанското управление на страната, пазарни отношения, процеси и явления, факторите, които ги пораждат и движат, отражението им върху упражняваната професия;
 • Познава организацията на фирмата и йерархията на длъжностните лица; разбира своята роля в дейността на предприятието;
 • Класифицира основните хранителни суровини, материали и добавки, знае технологичното им предназначение, може да определя качеството им органолептично или чрез лабораторни анализи, борави с контролно-измервателни уреди и средства;
 • Познава задължителната технологична документация за всяко изделие;
 • Запознат е със стандартизираната техническа и технологична документация за всяко изделие и владее професионалната терминология;
 • Характеризира основните етапи от производството на изделието и технологичната им последователност, описва същността на технологичните процеси и операции, посочва техните параметри и показатели, разчита технологичните им схеми.

 • Спазва нормативната уредба на Република България за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • Работи успешно в екип и осъществява ефективна комуникация с колеги, с клиенти и с прекия ръководител, солидарно споделя отговорностите с останалите членове на екипа;
 • Намира, въвежда и съхранява информация в компютър, работи с текстообработващи програми;
 • Попълва стандартизирани разходно-нормативни документи за отчитане на производството – бланки, трудова автобиография, приходно-разходни документи, отчети за извършената работа или положен труд, заявки и др.
 • Спазва санитарно-хигиенните норми и изискванията за опазване на околната среда;
 • Класифицира основните хранителни суровини, материали и добавки, знае технологичното им предназначение, може да определя качеството им органолептично или чрез лабораторни анализи, борави с контролно-измервателни уреди и средства;
 • Обяснява основните процеси и операции при производството на храни и напитки, може да работи с технологичното обзавеждане, знае правилата за транспорт и съхранение на суровини, полуфабрикати, опаковки и готова продукция;
 • Класифицира основните суровини и материали, характеризира техните свойства, анализира и оценява качеството им и посочва възможностите за употребата им;
 • Транспортира, съхранява, подбира, дозира и подготвя суровини, материали и полуфабрикати, спазвайки технологичните инструкции и правила;
 • Изработва различни видове изделия, спазвайки технологичната документация за всяко от тях;
 • Декорира и оформя изделия, придавайки им добър естетически вид;
 • Етикетира, опакова, съхранява и експедира готовата продукция съобразно установения ред и правила;
 • Оценява качеството на полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с нормативните изисквания;
 • Обслужва машини и съоръжения за подготовка и дозиране на суровини, замесване, делене, окръгляване, формиране, ферментация, термична обработка и опаковане, като спазва правилата и инструкциите за безопасна работа с тях;
 • Борави безопасно с ръчни инструменти и пособия.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професия Хлебар-сладкар могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните единични групи 3434-2002 Главен сладкар, 7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия, 3119-3022 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия, 8160-2032 Машинен оператор, производство на хляб, 8160-2033 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия, 8160-2034 Машинен оператор, хлебни изделия, както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

ЗАПИТВАНЕ