Хотелиер

обучение, хотелиерство

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия „Хотелиер“ код 811010

 • специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 296 учебни часа; Практика – 364 учебни часа).
 • специалност „Организация на хотелиерството“, код 8110101. Общ брой часове: 960 учебни часа (Теория – 446 учебни часа; Практика – 514 учебни часа).
Срок на обучение 3 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 660 учебни часа теория и практика
Форма на обучение Дневна или вечерна
В група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 8 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Свидетелство за професионална квалификация по професия „Организация на дейностите в места за настаняване
Цена за групово обучение 890 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


Основна цел на обучението по професия Хотелиер е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в хотелиерството. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация.

 • Да поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;
 • Да контролира познаването и използването на лични предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
 • Да разпознава основните източници на риск в работната среда и да предприема сътветните действия за отстраняването им;
 • Да разпознава основните източници на замърсявания в работната среда и да предприема сътветните действия за отстраняването им;
 • Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки;
 • Да оказва долекарска помощ;
 • Да познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията;
 • Да познава принципите на делово общуване;
 • Да оценява ролята на комуникациите при взeмане на управленски решения;
 • Да познава методите на вербални и невербални комуникации при общуване;
 • Да умее да контактува с гости със специални изисквания;
 • Да осъществява връзки с обществеността;
 • Да познава и прилага системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;
 • Да познава формите и сроковете за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност на фирмата;
 • Да познава и прилага нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда;
 • Да познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Да разбира и осъществява договорните отношения между работодател и работник;
 • Да знае и прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство отнасящи се до различните длъжности;
 • Да прилага индивидуални методи на работа с персонала;
 • Да съобразява взаимозаменяемост на персонала;
 • Да осъществява координация между ръководството и останалите членове на персонала;
 • Да познава социално-психологическите изисквания, да прилага норми;
 • Да познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите

 • Да умее да работи с компютър;
 • Да умее да ползва програмни продукти;
 • Да може да събира, обработва и ползва информация;
 • Да осъществява комуникации на чужд език;
 • Да разбира лексиката свързана с всички задачи на работното място;
 • Да умее да осъществява професионален контакт с гостите на чужд език;
 • Да повишава езиковата си квалификация по чужд език;
 • Да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания на чужд език;
 • Да прилага технологията на туристическо обслужване;
 • Да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;
 • Да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;
 • Да познава нормативната уредба в туризма;
 • Да има познания по културология, маркетинг и реклама;
 • Да владее професионално-речевия етикет при посрещане на гостите при установена стандартна процедура;
 • Да изготвя сметки и да води редовно определената оперативна-техническа отчетност;
 • Да ползва информационни системи в работата си;
 • Да реагира в извънредни ситуации свързани с пренатовареност на хотела;
 • Да познава и умее да прилага установените хотелски стандарти за посрещане на български и чуждестранни туристи и гости, изискващи специално внимание – деца, инвалиди, VIP и други;
 • Да знае техническите и експлоатационни характеристики на основните машини и съоръжения, инсталации, инвентар и обзавеждане на рецепцията и приемния блок на хотела;
 • Да знае правилника за вътрешния ред в хотела въведен от мениджъра

КВАЛИФИКАЦИЯ

Лицата, придобили втора или трета степен на професионална квалификация по професия Хотелиер, могат да заетат длъжности за реализиране на средните изпълнителски кадри в страната и в страните от ЕС – работни места в малки и средни хотели, семейни хотели, къмпинги с една и две звезди.

 • Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.
 • След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

ЗАПИТВАНЕ ЗА КУРС