Издавани документи

След завършване на професионалното обучение и проверка на придобитите знания, Центърът за професионално обучение  към ЕСТЕТИКА 2009 ЕООД издава следните документи, които са в  съответствие с Наредба № 4 на МОН.

  • Удостоверение за професионално обучение: издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация (чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Образец на Удостоверението.
  • Свидетелство за професионална квалификация: издава се на лице, придобило професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия (чл. 52, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Образец на Свидетелството.
  • Сертификат за ключова компетентност или за проведен езиков или друг курс.