ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези общи условия са важат за всички професионални курсове, провеждани от фирмата. В представянето на всеки курс ще намерите допълнителна информация за рамковата програма по която се провежда, степента на квалификация, общия брой часове, конкретната форма и съдържание на обучението, уменията и квалификацията, която ще придобиете след курса.

Център за професионално обучение към ЕСТЕТИКА 2009 ЕООД с лицензия №2014121174 организира професионални квалификационни курсове за хора със завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.

  • КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КУРСОВЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна.

Всеки професионален курс в зависимост от вида му има различен общ брой часове в това число теоретично и практическо обучение. Оценяване на резултатите от обучението е чрез текущи и периодични проверки и чрез изпити за придобиване на професионална квалификация.

  • ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по чл. 40 на ЗПОО И НАРЕДБАТА ЗА ВАЛИДИРАНЕ

Обучението е предназначено за лица, работещи в туризма, ресторантьорството и хотелиерството, без документ с който да удостоверят знанията си. Документално се удостоверява трудовият стаж /не трябва да е по-малък от 6 месеца/ и завършеното образование. Лицата, обучавани по реда на чл. 40 от ЗПОО могат да получат документи за професионално образование и обучение: Свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 на МОН или Удостоверение за професионално обучение Образец 3-57 на МОН ако имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено практическо обучение с продължителност, определена след проведено интервю с базовият преподавател по професията.
Форми на обучение: консултации и самоподготовка, планирани по преценка на преподавателя. Полагане на изпитите по Чл. 37.

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

  • Курсовете завършват с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.
  • След успешно завършване на курсовете, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Обръщаме Ви внимание, че само Центрове за професионално обучение, които притежават лицензия, имат право да издават държавно признати документи за професионална квалификация. Справка за центровете за професионално обучение, които имат лицензия, може да бъде направена в информационната система на НАПОО на следния линк: https://is.navet.government.bg